Preventieadviseur niveau 1

 • personeelsdienst@wvi.be
 • WVI

Functie-omschrijving

Je vervult bij de aan jou toevertrouwde besturen, binnen een gemeenschappelijke visie en aanpak, de wettelijke taken van een preventieadviseur. Je promoot het veilig denken en handelen bij bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Je geeft de intergemeentelijke preventiedienst concreet vorm en bewaakt de voortgang van de dienstverlening.

Dit onder meer door

 • ondersteuning te bieden bij het invoeren en op punt stellen van veiligheidsystemen, –procedures en –instructies
 • te sensibiliseren, bijvoorbeeld: veiligheidsonthaal van nieuwe werknemers, de leidinggevenden en de werknemers bewust maken van gevaren op de werkvloer…
 • vorming te geven of te organiseren, bijvoorbeeld: personeel veilig leren werken met arbeidsmiddelen, correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, opleiding hoogtewerker, het correct gebruik van brandbestrijdingsmiddelen aanleren, ondersteuning bieden bij het opstellen en inoefenen van noodprocedures, organisatie van eerste hulp...
 • permanente opvolging en advies: arbeidsplaatsen en werkposten regelmatig te bezoeken; arbeidsmiddelen, werkmethodes en -omstandigheden met een veiligheidsblik te bekijken...
 • vorm te geven aan het Globaal Preventieplan en het jaaractieplan PBW op basis van risicoanalyses
 • te adviseren bij het aankoopbeleid en indienststelling: voor nieuwe arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen de nodige veiligheidsaspecten kritisch bekijken;
 • bouwadvies: voor nieuwbouw of verbouwingen de (ontwerp)plannen en lastenboeken in samenwerking met de brandweer en de externe preventiedienst, m.b.t. de van toepassing zijnde veiligheidswetgeving te screenen…;  en het coördineren van werken door derden;
 • arbeidsongevallen en incidenten te onderzoeken om de gepaste voorkomingsmaatregelen te kunnen voorstellen, statistieken bijhouden….
 • nauw contact te houden met bevoegde instanties, zoals de externe preventiedienst, en mee in te staan voor de organisatie van het sociaal overleg rond preventie en veiligheid. 

Kennis competenties

 • Professionele kennis van de toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Professionele kennis van arbeidshygiëne en ergonomie
 • Professionele kennis van strategieën voor risico-evaluatie en –beheer
 • Basiskennis van psychosociale aspecten van het werk, welzijnsbeleid
 • Basiskennis van courante computertoepassingen

Competenties

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): een probleem duiden in zijn verbanden, heldere analyses maken en onderbouwde genuanceerde beslissingen nemen.
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen
 • coachen (2): anderen helpen competenties te ontwikkelen en verbeteren
 • flexibiliteit (1): adequaat reageren op omstandigheden
 • initiatief (2): kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit: Zich verbonden voelen met de organisatie en het werk. Het organisatiebelang voorop stellen.
 • klantgerichtheid (2): actief meedenken met de (interne) klant
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren
 • onderhandelingsvaardigheid (1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen + overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van autoriteit, beïnvloedingsmethoden en goed onderbouwde argumenten.
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren: regelmatig verslag uitbrengen aan betrokken instanties omtrent het verloop en de stand van zaken van het werk.
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen

 

WVI

Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge