Invloed COVID-19 op werking externe diensten

De werking van de externe preventiediensten wordt afgestemd van de evolutie van de Covid-19 pandemie, zonder de essentiële dienstverlening in het gedrang te brengen.

De externe diensten moeten de nodige maatregelen nemen om risico’s voor het eigen personeel en de werknemers van anderen tot een minimum te beperken (hygiënische maatregelen bij contacten, organisatie van de onderzoeken, …).

Hierbij moet afgetoetst worden of uitstel (geen afstel) van een preventief onderzoek, een bijkomend risico of probleem zou kunnen geven voor de uitoefening van bepaalde functies of de blootstelling aan activiteiten met een welbepaald risico.

Algemeen

  • In overleg met de werkgever worden de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen opgeschort tot de pandemie onder controle is in België
  • De arbeidsarts heeft geen specifieke opdracht in de opsporing van zieke werknemers die kennelijk of mogelijks symptomen hebben die op een “griep” gelijken, om hen met ziekteverlof te sturen of door te verwijzen naar de curatieve sector. Hiervoor moet de werkgever zelf de nodige afspraken maken en onmiddellijk maatregelen nemen binnen het bedrijf (vragen aan de werknemer om naar huis te gaan en behandelend arts te raadplegen).
  • Aanvragen voor het opstarten van een re-integratietraject behoren momenteel niet tot de prioriteit. In overleg met de betrokken partijen, kunnen ze uitgesteld worden en kunnen van de lopende dossiers eventueel de termijnen overschreden worden.

Onderzoeken die uitgevoerd worden

  • Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
  • Onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting)
  • Spontane raadplegingen
  • Onderzoeken in kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering)
  • Vervallen van rijgeschiktheidsattest

De arbeidsarts kan voor sommige onderzoeken de modaliteiten voorafgaand met de werknemer afspreken en de opportuniteit nagaan of een effectief onderzoek wel nodig is.

Werknemers die blootgesteld zijn aan ioniserende straling worden gevolgd op basis van de dosimetrische gegevens en enkel gezien indien er zich abnormale incidenten zouden voordoen (overschrijding bij bestraling of een besmetting).

Onderzoeken die worden uitgesteld

Risicovolle technische onderzoeken, waarbij het risico op besmetting van de apparatuur of overdracht naar werknemers verhoogd is, worden uitgesteld (bijvoorbeeld spirometrie).

[Bron: nota FOD WASO]