Standpunt sociale partners Hoge Raad vaccinatiestrategie

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben een advies gegeven rond de vaccinatiestrategie. Voorrang geven aan bepaalde beroepsgroepen is volgens hen niet aangewezen. Waarom niet?

Prioriteiten vaccinatiestrategie

De bevoegde autoriteiten wensen voorrang te geven aan de vaccinatie van

  • medewerkers in de gezondheidszorg
  • personen ouder dan 65 jaar
  • patiënten tussen 45 en 65 jaar met een risico op het ontwikkelen van een ernstige Covid-19 pathologie

De sociale partners ondersteunen deze prioriteiten die uitsluitend op basis van gezondheidscriteria zijn genomen, onder meer met het oog op het voorkomen van een overbelasting de zorgsector

Geen voorrang aan bepaalde beroepsgroepen

De sociale partners zijn hierbij van mening dat het geven van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen (werknemers en zelfstandigen) binnen de huidige context niet aangewezen is omwille van volgende redenen:

  • er zou normaal gezien geen wezenlijk tijdsverschil zijn tussen de start van de toediening van de vaccins bij eventuele prioritaire groepen en de start van de toediening van de vaccins bij de rest van de bevolking
  • het introduceren van prioritaire vaccinaties binnen werknemers- of andere beroepsgroepen zou een (te) grote extra werklast meebrengen en op organisatorisch vlak (te) ingewikkeld worden om uit te rollen en te beheersen
  • het identificeren van eventuele bijkomende prioritaire groepen zou oneindig veel discussies teweegbrengen
  • de vaccinatiestatus zal geen invloed (kunnen) hebben op de maatregelen inzake quarantaine die momenteel gelden
  • ook de huidige preventiemaatregelen ter voorkoming van virusverspreiding zullen sowieso gehandhaafd moeten blijven om te voorkomen dat de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde populatie ongelijk behandeld zou worden, en in elk geval totdat er voldoende immuniteit is bereikt in de bevolking

Vaccinatie van werknemers

De sociale partners opteren ervoor om het vaccineren van de werknemerspopulatie in eerste instantie in te kantelen in de globale vaccinatiestrategie van de bevolking.

Daarbij wenst men dan ook de vaccinaties te laten doorgaan in de vaccinatiecentra. Ter versterking van deze vaccinatiecentra kan er overwogen worden om de infrastructuur van bepaalde ondernemingen te gebruiken omdat hier mogelijkheden liggen op vlak van schaalgrootte, toegankelijkheid en veiligheid.

Bij onvoorziene omstandigheden, zijn de sociale partners bereid om zeer snel samen te komen en advies te geven over een eventuele voorrang voor bepaalde groepen werknemers.

Zij wijzen erop dat elk ongerechtvaardigd onderscheid tussen de private en de publieke sector op vlak van de vaccinatiestrategie moet worden vermeden.

Tot slot vragen zij dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Andere adviezen van de sociale partners in de coronaperiode

Sinds de uitbraak van het virus hebben sociale partners en andere actoren al heel wat adviezen gegeven. Je kan het overzicht hiervan vinden op de specifieke website van de NAR of onderaan via deze webpagina van de Hoge Raad op de website van de FOD WASO.

Politieke beslissing: nog geen beslissing

Dit bovenstaande advies van de sociale partners zal als input dienen van de politiek. De ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale regering bogen zich woensdag 27 januari 2021 over vervroegde vaccinatie van verschillende beroepsgroepen, omdat ze een belangrijke functie uitoefenen en vaak in contact komen met de bevolking. Het gaat onder meer om politie, brandweer, onderwijspersoneel maar ook de “olympiërs” hebben zich geroerd. In de Vlaamse commissie voor cultuur, jeugd, sport en media van 20 januari 2021 antwoordde Minister Weyts dat hij bereid is een lans te breken voor de (circa 500) olympische topsporters en hun omkadering. Uiteindelijk werd hierover nog geen beslissing genomen.

Webinars

Een teststraat en vaccinatiecentrum starten, hoe gaat dat?

Bart Brulleman en Jan Stroobants getuigen op Prenne 57 hoe de opbouw van een teststraat en een vaccinatiecentrum in zijn werk gaat. Zij doen dit tijdens een interview op de sofa bij Cath Luyten

? Ontdek meer sofagesprekken en modules op Prenne 57

Advies Hoge Gezondheidsraad omtrent vaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad bracht een advies uit over de vaccinatie van -65 jarigen

? Bekijk het advies van de Hoge Gezondheidsraad

Bron: FOD WASO, NAR