Hoe evolueert de luchtkwaliteit in Vlaanderen?

De uitstoot in de lucht van verschillende stoffen neemt verder af en ook de luchtkwaliteit verbetert. Hierdoor daalt de gezondheidsimpact door luchtvervuiling, maar deze impact is nog steeds niet te verwaarlozen. Ook landbouw en natuur lijden onder de luchtvervuiling.

Vlaamse uitstoot neemt af

De uitstoot van:

  • fijn stof (PM2,5) lag in 2019 meer dan 40 % onder het niveau van 2000
  • vluchtige organische stoffen (VOS) daalde tussen 2000 en 2019 met 45 %
  • stikstofoxiden (NOx) was tegen 2019 bijna gehalveerd ten opzichte van 2000
  • zwaveldioxide (SO2) bedroeg in 2019 minder dan een vijfde van die in 2000
  • ammoniak (NH3) daalde in de periode 2000-2019 met ongeveer 30 %

Vlaanderen haalt daarmee alle Europese emissiedoelstellingen.

Gezondheidsimpact daalt maar is nog steeds niet verwaarloosbaar

Fijn stof, stikstofdioxide en ozon zijn de drie stoffen met grootste gezondheidsimpact in Vlaanderen en leiden nog steeds tot vroegtijdige sterfte. De algemene gezondheidsimpact daalt wel.

Het aandeel van de bevolking dat volgens de WGO (2005)* aan te hoge jaargemiddelde concentraties fijn stof wordt blootgesteld, neemt verder af. Momenteel gaat het wel nog over ongeveer 60 % van de Vlaamse bevolking.

Meer informatie

Bron: Vmx