Openbare raadpleging tot herziening REACH

In de Europese strategie voor duurzame chemische stoffen uit 2020 wordt erkend dat REACH doelgericht moet worden herzien om de doelstellingen ervan te kunnen verwezenlijken. Dit door een aantal geconstateerde problemen aan te pakken. De eerste stap in dit herzieningsproces is een openbare raadpleging. Deze wordt gehouden van 20 januari 2022 tot half april.

Doelstellingen REACH

De REACH-verordening oftewel Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen bestaat nu 16 jaar.

De REACH-verordening is erop gericht de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen door middel van een betere en vroegtijdigere vaststelling van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Dit gebeurt door de vier processen van REACH, met name de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Reach heeft ook tot doel de innovatie en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

Verplichtingen voor de marktdeelnemers

De REACH-verordening legt de industrie de verantwoordelijkheid op om de risico’s van chemische stoffen te beheren en veiligheidsinformatie over de stoffen te verstrekken. Fabrikanten en importeurs moeten informatie verzamelen over de eigenschappen van hun chemische stoffen, zodat zij veilig kunnen worden behandeld, en de informatie registreren in een centrale databank bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. In de verordening wordt ook gepleit voor de geleidelijke vervanging van de gevaarlijkste chemische stoffen (“zeer risicovolle stoffen” genoemd) wanneer er geschikte alternatieven zijn gevonden.

Herziening

In de Europese strategie voor duurzame chemische stoffen uit 2020 wordt erkend dat REACH doelgericht moet worden herzien om de doelstellingen ervan te kunnen verwezenlijken, door een aantal geconstateerde problemen aan te pakken.

Hiertoe wordt een reeks mogelijke maatregelen overwogen:

  • herziening van de registratievoorschriften, met inbegrip van aangescherpte informatie-eisen om een doeltreffende identificatie mogelijk te maken van alle kankerverwekkende stoffen en stoffen met kritieke gevaren (met inbegrip van effecten op het zenuwstelsel en het immuunsysteem), registratie van bepaalde tot bezorgdheid aanleiding gevende polymeren en informatie over de algehele ecologische voetafdruk van chemische stoffen
  • invoering van (een) mengselbeoordelingsfactor(en)
  • vereenvoudiging van de communicatie in de toeleveringsketens
  • herziening van de bepalingen voor de beoordeling van dossiers en stoffen
  • hervorming van het autorisatieproces
  • hervorming van het beperkingsproces
  • herziening van de bepalingen voor controle en handhaving

Openbare raadpleging in het kader van de herziening

De Europese Commissie herziet de huidige versie van REACH. De eerste stap in dit herzieningsproces is een openbare raadpleging. Deze wordt gehouden van 20 januari 2022 tot half april.

Tegelijk met deze openbare raadpleging wordt een aantal afzonderlijke “gerichte” raadplegingen van belanghebbenden gehouden om meer gedetailleerde en technische informatie te verkrijgen over mogelijke wijzigingen aan REACH.

De herziening staat gepland in het laatste kwartaal van 2022.

Transparante communicatie van de antwoorden in de raadpleging

De Commissie zal alle bijdragen aan deze openbare raadpleging publiceren. Je kan aangeven wat je wenst: dat jouw gegevens worden gepubliceerd of dat je anoniem blijft wanneer jouw bijdrage wordt gepubliceerd. Omwille van de transparantie worden de volgende gegevens altijd gepubliceerd: type respondent (bv. ondernemersorganisatie, consumentenvereniging, EU-burger), land van herkomst, naam en omvang van de organisatie en nummer van de organisatie in het transparantieregister.

Meer informatie