Wat moet je weten over werken met derden?

Het aantal situaties waarin derden actief binnen de onderneming aanwezig zijn neemt toe. Dit brengt niet enkel bijkomende risico’s met zich mee, het vergt ook de toepassing van specifieke regels

Derden in de onderneming

De Welzijnswet mag dan uitgaan van het principe dat zij enkel toepassing vindt op werkgevers en werknemers, in drie opeenvolgende hoofdstukken regelt zij ook situaties waarbij ook derden betrokken zijn. Deze regels moeten gezien worden als gradaties, waarvan op één concrete samenwerkingsvorm telkens maar één onderdeel toepassing kan vinden. Het gaat concreet om:

 • Tewerkstelling op eenzelfde, naburige of aanpalende arbeidsplaats
 • Werkzaamheden, uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf
 • Werkzaamheden, uitgevoerd door uitzendkrachten bij gebruikers
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

In elk van deze situaties gelden eigen, specifieke regels.

Werkzaamheden met ondernemingen van buitenaf

De Welzijnswet legt vooral verplichtingen op aan de werkgever die een beroep doet op een onderneming van buitenaf. Hij moet elke aannemer weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de welzijnsregels niet naleeft. Formeel moet hij vervolgens een overeenkomst sluiten met de aannemer met daarin minstens drie specifieke bepalingen:

 • De aannemer verbindt zich tot het naleven en doen naleven van de welzijnsregels, eigen aan de inrichting
 • Indien de aannemer de regels niet naleeft, kan de werkgever het in zijn plaats en op zijn kosten doen
 • De aannemer moet deze verplichtingen ook opleggen aan zijn onderaannemers en hen verplichten hetzelfde te doen tegenover hun onderaannemers

Het merendeel van de inhoudelijke verplichtingen ligt bij de werkgever in wiens inrichting de werken moeten worden uitgevoerd.

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever moet onder meer:

 • Zorgen dat de aannemer de welzijnsverplichtingen, eigen aan de inrichting, naleeft en zo nodig zelf, weliswaar na ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen indien de aannemer dat niet doet
 • Informatie verstrekken aan de aannemer omtrent risico’s en maatregelen
 • Zich ervan vergewissen dat werknemers van de aannemer passende opleiding en instructies kregen
 • De werknemers van de aannemer onthalen
 • Het optreden van aannemers en onderaannemers coördineren en hun samenwerking verzekeren

Verplichtingen voor de aannemer

Beduidend minder verplichtingen zijn er voor de aannemer zelf. Deze moet:

 • De welzijnsverplichtingen eigen aan de inrichting naleven en doen naleven
 • Informatie doorgeven aan zijn werknemers en onderaannemers
 • Informatie verstrekken over eigen risico’s
 • Meewerken aan coördinatie en samenwerking

Meer weten over verplichtingen bij het werken met derden?