Anderstaligheid onder de aandacht

  • 05/05/2022

Anderstaligheid en (inherente) cultuurverschillen bij werknemers zijn aspecten waar we als preventieadviseur meer en meer mee geconfronteerd worden en waar we dus ook meer en meer rekening mee moeten houden. Bovendien moet de hiërarchische lijn “zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen” (art. I, 2-11. van de codex).

Steeds meer anderstaligheid

Sinds het begin van de 21° eeuw in het kader van de uitbreiding van Europa en het vrije verkeer van personen is het aspect van anderstaligheid enkel maar vergroot. De detacheringsrichtlijn poogde diverse elementen te kanaliseren, door grenzen op te leggen aan de fundamentele vrijheid van het verrichten van diensten in de EU en tracht misbruiken zoals sociale dumping te voorkomen. Precaire beroepsgroepen zoals anderstaligen, al of niet in onderaannemingsketens, kunnen ook slachtoffer zijn van sociale dumping. Een mooie verteerbare bijdrage over de detacheringsrichtlijn ook voor niet-juristen kan gevonden worden in een bijdrage van het Arbeidsrechtjournaal in 2020.

Op 18 juni 2021 kwamen in Antwerpen tijdens de instorting van een gebouw in opbouw 5 buitenlandse werknemers om het leven. Bij de vluchtelingenstroom Oekraïners stelt zich ook het taalvraagstuk. Er zijn geen statistieken over hoeveel doden met niet Belgische nationaliteit er vallen op Belgische bodem. Wel zijn er statistieken op basis van LIMOSA rond het aantal (bij benadering) gedetacheerden in de bouwsector. Uitwassen van sociale dumping komen tevens aan bod in zwartboeken zoals deze van de transportsector van het ABVV. Zaken die we niet kunnen negeren. Hoe kunnen we dit aanpakken en oplossingen aanbieden?

Studieavond 19 mei 2022 in Gent

Het provinciaal comité ter bevordering van de Arbeid Oost-Vlaanderen organiseert op 19 mei vanaf 18u30 een studieavond “Anderstalige werknemers en derden op de werkvloer”. Een ideale gelegenheid om voorbeelden van aanpak te horen. Ook ideaal voor VCA-gecertificeerde bedrijven want wie wil scoren op de mustvraag 3.7 “Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?” van de VCA-vragenlijst versie 2017/6.0 moet een communicatieplan (aan de auditor) kunnen voorleggen.

Communicatie met beelden

Een grote informatiebron is ook het artikel “Communicatie met beelden” welke in Veiligheidsnieuws 198 was verschenen, waarbij vele voorbeelden zijn gegeven inclusief een 70-tal hyperlinks. Transperanto, beeldwoordenboeken, apps (vb. fact app), bouwspraak, welzijnsadviezen voor de bouw in 12 talen, … zijn allemaal mogelijkheden. Het artikel en de hyperlinks zijn beschikbaar via deze link.