Re-integratietraject 2.0: wat moet je weten?

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. We zetten de belangrijkste aanpassingen op een rijtje.

1. Contactname met de arbeidsongeschikte werknemer na 4 weken afwezigheid

Hoe langer de werknemer afwezig is, hoe kleiner de kans dat hij het werk hervat in de onderneming. Daarom voert artikel I.4-71/1 een nieuwe informatieplicht in in de codex, die inhoudt dat de preventieadviseur-arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan) de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk moet(en) informeren over de verschillende mogelijkheden die bestaan bij werkhervatting, nl. een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

Dit vroege contact heeft als doel om de werkhervatting te stimuleren door de werknemers in een vroeg stadium te informeren over de mogelijkheden om (tijdelijk) ander of aangepast werk en/of aanpassingen van de werkpost te vragen en zo de werkhervatting in optimale omstandigheden te laten verlopen.

2. Wijzigingen aan het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers in de codex

Dit koninklijk besluit wijzigt op een aantal punten ook het re-integratietraject dat is opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.

Wijzigingen termijnen in het re-integratietraject 

  • bepaling in kalenderdagen in plaats van werkdagen
  • verlenging van de termijn voor de werknemer om beroep in te stellen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts
  • verlenging van de termijn voor de werknemer om in te stemmen met het re-integratieplan
  • inkorting van de termijn voor de werkgever om het re-integratietraject op te starten en een re-integratieplan op te maken voor een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk

Vereenvoudiging van de beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts en inzetten op aangepast of ander werk:

Het aantal beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling wordt verminderd van 5 naar 3, waarbij meer wordt ingezet op het belang van werkpostaanpassingen en op aangepast of ander werk dat rekening houdt met de mogelijkheden en de gezondheidstoestand van de werknemer.

Link met de Terug-naar-werk coördinator:

Sinds begin dit jaar ondersteunt de Terug-naar-werk coördinator het Terug-naar-werk-traject bij de verschillende ziekenfondsen. Het koninklijk besluit voorziet dat de preventieadviseur-arbeidsarts, in het kader van zijn re-integratiebeoordeling, en de werkgever, in het kader van het opmaken van een re-integratieplan, overleg kan plegen met de Terug-naar-werk- coördinator. Daarnaast wordt ook gespecifieerd dat de preventieadviseur-arbeidsarts en de werkgever ook kunnen overleggen met (arbeids)deskundigen van de gewestelijke instellingen, VDAB, Forem en Actiris (en hun partnerorganisaties).

Verduidelijking van de verplichtingen van de werkgever:

De verplichtingen van de werkgever bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk en het opmaken van een re-integratieplan worden versterkt.

Verduidelijking van het einde van het re-integratietraject:

Een opsomming van de verschillende situaties waarin een re-integratietraject beëindigd is moet meer duidelijkheid scheppen en contact met de mutualiteit is in dat geval verplicht.

3. Het versterken van het collectief re-integratiebeleid

Re-integratie maakt meer kans op slagen als het ingebed is in een breder collectief kader op ondernemingsniveau. Bovendien kunnen uit de re-integratie-inspanningen vaak ook lessen getrokken worden op het vlak van het ruimere welzijnsbeleid. Het KB stelt dan ook een aantal zaken centraal om dit bredere kader te versterken.

4. Bijzondere procedure in het kader van medische overmacht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht zal in de toekomst worden losgekoppeld van het re-integratietraject

Inwerkingtreding 

Het KB treedt in werking op 1 oktober 2022, met uitzondering van 2 artikelen (art 15 en 19).

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende re-integratietrajecten. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende re-integratietrajecten, aangezien de verschillende fases van het traject (re-integratiebeoordeling bij de preventieadviseur-arbeidsarts, onderzoek en overleg door werkgever) op zich niet wijzigen.

Meer informatie

💡 Op 3 oktober 2022 organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk: Re-integratie 2.0 - Webinar

Bron: FOD WASO