Modelformulieren jaarverslag 2022

De modelformulieren voor het jaarverslag voor dienstjaar 2022 zijn beschikbaar op de website van FOD WASO.

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) stelt hiervoor modelformulieren ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Net als vorig jaar moet het jaarverslag moet niet worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet enkel nog door de werkgever te hunner beschikking worden gehouden.

Meer informatie

  • Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2021 | FOD WASO
  • Checklist opmaak jaarverslag | Prebes kenniscentrum