Preventieadviseur niveau 1 - Dienstverantwoordelijke (m/v/x)

 

1. Functiebeschrijving

1.1. Doel van de functie

De preventieadviseur niveau 1 maakt samen met de preventieadviseur niveau 2, de milieucoördinator, de noodplancoördinator en de vertrouwenspersoon deel uit van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk. Deze dienst staat in voor analyse, controle, en meting van risico’s verbonden aan de werkplek en het werk van eigen medewerkers om te komen tot het formuleren van advies naar werkgever en leidinggevenden om welzijn van eigen medewerkers te bevorderen.

1.2. Waarden in de organisatie

De preventieadviseur niveau 1 draagt de waarden STERK! actief uit.

 • Samenwerken : we halen kracht uit teamwork
 • Toegankelijkheid : we verlenen dienstverlening vanuit een pluralistische houding
 • Efficiëntie : we kiezen voor een doelgerichte aanpak
 • Respect : we stellen ons respectvol en professioneel op in al onze contacten
 • Kwaliteit : we leren uit onze werking en verbeteren deze continu
 • !nnovatie : we zijn een lerende organisatie die investeert in mensen

1.3. Plaats in de organisatie:

Organogram:

Departement: Beleids- en beleidsondersteunende diensten

Rapporteert hiërarchisch aan: Bestuurder- directeur

Wordt vervangen bij afwezigheid door: Preventieadviseur niveau 1

Evaluatoren: Bestuurder-directeur

 

Graad niveau/weddeschaal: A1a-A1b-A2a

1.4. Taakgebieden

1.4.1.  Taakgebied: Analyseren en adviseren betreffende welzijnsthema’s in het ziekenhuis

Doel: analyseren, controleren en meten van risico’s verbonden aan de werkplek en het werk met als doel preventieve maatregelen te adviseren voor het welzijn van de medewerkers

Deelactiviteiten:

 • De preventieadviseur niveau I stelt de Globale Risico Analyse van alle werkposten op en volgt deze op.
  • Hij/zij lijst de risico’s op en neemt ze op in werkpostfiches.
  • Hij zij benoemt preventiemaatregelen en laat ze uitvoeren.
  • Hij/zij analyseert de arbeidsongevallen en koppelt ze aan risico’s en maatregelen.
  • Hij/zij voert veiligheidsrondes uit.
  • Hij/zij maakt het Globaal Preventieplan op en volgt dit op.
 • Hij/zij ‘bewaakt’ de gezondheid van alle medewerkers.
  • Hij/zij werkt nauw samen met de Externe Dienst en arbeidsarts preventieadviseur.
  • Hij/zij werkt samen met HR Personeelsdienst ivm aangifte arbeidsongeval en contact met Arbeidsongevallenverzekeraar
  • Hij/zij volgt specifieke individuele risico’s op, vermindert en borgt ze.
  • Hij/zij leidt nieuwe medewerkers op.
  • Hij/zij werkt samen met de Cel Welzijn en volgt arbeidsongevallen op naar psychosociale letsels.
  • Hij/zij werkt mee aan het agressiebeleid.
  • Hij/zij werkt mee aan EHBO.
 • Arbeidsveiligheid:
  • De preventieadviseur niveau I staat in voor de technische aspecten bij arbeidsmiddelen (indienststellingen en veiligheidsinstructiekaarten).
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvolging van technische keuringen.
  • Hij/zij werkt samen met externe diensten technische controles.
  • Hij/zij maakt een risicoanalyse brand op en volgt de brandattesten op.
 • Fysische agentia
  • De preventieadviseur niveau I volgt de attesten BA4-BA5 op en de reglementering rond AREI.
  • Hij/zij coördineert de fysische controle van stralingsapparatuur samen met de Interne Dienst Fysische Controle binnen het ziekenhuisnetwerk
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de dosimetrie bij stralingsrisico.
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de vuurvergunningen bij werken met brandrisico.
 • Hij/zij werkt een ergonomiebeleid uit en een jaaractieplan
  • Hij/zij stuurt het manutentiebeleid aan in samenwerking met de stuur-werkgroep manutentie
  • Hij/zij zet sensibiliseringsacties op en organiseert opleiding omtrent ergonomie.
 • Arbeidshygiëne
  • De preventieadviseur niveau I werkt procedures uit rond biologische agentia in samenwerking met de arbeidshygiënist.
  • Hij/zij volgt ABC- incidenten op zoals prikincidenten.
  • Hij/zij woont het Comité Ziekenhuishygiëne bij.
 • Hij/zij neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

1.4.2. Taakgebied:  Noodplanning

Doel: ondersteunen bij en mee opmaken van de noodplanning

Deelactiviteiten:

 • De preventieadviseur niveau I werkt nauw samen met de noodplancoördinator
 • Hij/zij denkt mee over mogelijke gevolgen bij nood (brand, uitval telefonie, uitval water, …)
 • Hij/zij werkt de noodplanning samen met de stuurgroep noodplanning uit
 • Hij/zij werkt samen met de Brandweer: opzetten van evacuatieoefeningen

1.4.3. Taakgebied:  Externe preventiedienst/externe diensten

Doel: coördinatie van de contacten met de externe preventiediensten en overheidsinstanties

Deelactiviteiten:

 • De preventieadviseur niveau I onderhoudt contacten met overheidsinstanties.
 • Hij/zij stuurt vragen door naar bevoegde diensten, externe keuringsorganismen zoals AiB Vincotte, Controlatom ed
 • Hij/zij organiseert samen met de Externe Arbeidsgeneeskundige dienst rondgangen en overlegmomenten met als doel het waarborgen van het welzijn van onze medewerkers.
 • Hij/zij coördineert de samenwerking met de Externe Arbeidsgeneeskundige dienst vnl de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
 • Hij/zij volgt nieuwe wetgeving op en implementeert deze binnen de organisatie

1.4.4. Taakgebied:  Andere verantwoordelijkheden

Doel: geven van opleidingen, deelname aan stuur- en werkgroepen, opmaken jaaractieplannen en rapporten en advies geven in verband met het aankoopbeleid

Deelactiviteiten:

 • De preventieadviseur niveau I stelt een preventiebeleid op.
 • Hij/zij neemt deel aan werkgroepen (agressie, welzijn, …).
 • Hij/zij onderhoudt contacten binnen diverse netwerken (Ziekenhuisnetwerk, Prebes, …).
 • Hij/zij stelt allerlei wettelijk verplichte documenten op en houdt ze bij:
  • Jaaractieplan
  • Globaal preventieplan
  • Jaarverslag
  • Maandverslag
  • Arbeidsongevallensteekkaart
  • Identificatiedocument IDPB en Intern Reglement Comité Welzijn
 • Hij/zij inventariseert het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de indienstelling van alle nieuwe arbeidsmiddelen.

1.4.5. Taakgebied: Organisatiebetrokkenheid

Doel: tonen van betrokkenheid ten aanzien van het ziekenhuis, het departement en de afdeling

Deelactiviteiten:

 • De preventieadviseur niveau I kent de waarden van het ziekenhuis, kent het arbeidsreglement en weet waar de organisatie en de dienst/afdeling naar streven.
 • Hij/zij leest informatie verspreid via verschillende communicatiekanalen (Intranet, verslag teamvergaderingen, via leidinggevenden, Palfijn Inside, etc.).
 • Hij/zij neemt actief deel aan professionele overlegmomenten en neemt engagementen op (werkgroepen, etc.) Integreert de opgedane kennis en informatie in het eigen functioneren.
 • Hij/zij respecteert genomen beslissingen die voor het ziekenhuis of de dienst of afdeling noodzakelijk zijn. Voert deze trouw uit, zelfs wanneer deze beslissingen niet in lijn zijn met de persoonlijke belangen.
 • Hij/zij toont respect voor de mening en beslissingen van anderen. Communiceert op een correcte en constructieve wijze zijn persoonlijke mening.
 • Hij/zij gaat zorgzaam om met het materiaal van het ziekenhuis (kosten- en milieubewust).

 De taken opgenomen in deze functiebeschrijving zijn niet limitatief.

 

2. Competentieprofiel

2.1. Gedragsmatige competenties:

2.1.1. Organisatie gebonden competenties

 • Klant- en patiëntvriendelijkheid
 • Samenwerken
 • Loyaliteit

2.1.2. Functie gebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Innovatie
 • Stressbestendigheid
 • Organisatievermogen
 • Respect, integriteit en beroepsethiek
 • Analytisch vermogen
 • Communicatie
 • Empathie

2.2.  Deskundigheidscompetenties (algemene kennis/kunde) 

2.2.1. Algemene kennis/kunde:

 • Zeer goede beheersing van het Nederlands (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Goede kennis van de Ms Office pakketten

2.2.2. Specifieke kennis/kunde:

 • Flexibiliteit in het toepassen van nieuwe wetgeving, procedures en kennisoverdracht naar werknemers
 • De 7 domeinen van de welzijnswet

2.3.  Opleiding / diploma 

 • Masterdiploma
 • Getuigschrift preventieadviseur niveau 1

2.4. Ervaring

 • Geen ervaring vereist

2.5. Extra voorwaarden

 • Bereid zijn tot flexibiliteit ( avondafspraken, noodsituaties, …)

AZ Jan Palfijn Gent

Watersportlaan 5, 9000 Gent