Deskundige noodplancöordinator - preventieadviseur

 

1.Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de job contacteer:

Dirk De Pauw – Afdelingshoofd Ruimte– dirk.depauw@destelbergen.be

 

2.Indienen van de kandidaturen

Solliciteren kan via https://destelbergen.jobtoolz.com ten laatste tegen 31.01.2023

Gelieve een kopie van je diploma toe te voegen

Indien je niet in de mogelijkheid bent om online te solliciteren kan je mailen naar aanwervingen@destelbergen.be of je kandidatuur afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal Dendermondesteenweg 430 – Destelbergen

Het college van burgemeester en schepenen

Dendermondesteenweg 430

9070 Destelbergen.

 

3.Functiebeschrijving

Omschrijving van de afdeling en dienst

De afdeling Interne Zaken ondersteunt de algemeen directeur, de werking van het college van burgemeester en schepenen, van de gemeenteraad en van het managementteam door het voorbereiden, verwerken en communiceren van dossiers en beleidsbeslissingen en het verlenen van advies aan beleidsorganen en diensthoofden.

De afdeling staat ook in voor het beleid inzake organisatiebeheersing, IT, communicatie, overheidsopdrachten, contractmanagement, onderwijs en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De noodplancoördinator/preventieadviseur maakt deel uit van het team organisatiebeheersing en staat onder rechtstreekse leiding van de algemeen directeur.

Deze deskundige functie combineert 2 specifieke wettelijk verankerde functies, gemeentelijke noodplancoördinator en preventieadviseur.

De gemeentelijke noodplancoördinator (NPC) is verantwoordelijk voor de noodplanning en het crisis- en calamiteitenbeheer in de gemeente, met als doel preventieve, operationele en strategische acties te coördineren, te organiseren, uit te voeren en/of op te volgen.

De NPC staat de burgemeester bij voor de noodplanning.

In deze hoedanigheid

 • coördineert de NPC de noodplanningsopdrachten;
 • stuurt de NPC de werkzaamheden van de veiligheidscel aan en coördineert hij het secretariaat ervan;
 • adviseert de NPC de bevoegde overheid op het vlak van de noodplanning;
 • ziet de NPC toe op de oprichting van de noodzakelijke samenwerkingsverbanden met de verschillende diensten, overheden en andere partners.

De NPC heeft voornamelijk contacten met interne en externe overheidsdiensten, hulp- en ordediensten, organisatoren van evenementen en andere externe partners, …

De preventieadviseur is verantwoordelijk voor het initiëren, uitwerken, implementeren, opvolgen en bijsturen van de processen omtrent veiligheid, gezondheid, welzijn en kwaliteit.

De preventieadviseur denkt mee aan de ontwikkeling en werkt mee aan de opbouw van een gedegen preventiebeleid.

Plaats in de organisatie

De noodplancoördinator/preventieadviseur werkt onder leiding van de algemeen directeur.

Kerntaken

Kerntaak 1: Noodplanning en crisis- en calamiteitenbeheer

Voorbereidend werk inzake de noodplanning en het crisis- en calamiteitenbeheer met als doel het preventief in kaart brengen van mogelijke risico’s en van te nemen acties.

Kerntaak 2: Bijzondere nood- en interventieplannen

Opmaken en/of actueel houden van de algemene en bijzondere nood- en interventieplannen met als doel ten allen tijde over correcte, praktische en onmiddellijk uitvoerbare plannen te beschikken.

Kerntaak 3: Beleidscoördinatie

Beleidscoördinatie (gemeentelijke veiligheidscel / CC-GEM) tijdens een noodsituatie of (ter voorbereiding van) een (potentieel) risicohoudend evenement. Nazorg en evaluatie na afloop

Kerntaak 4: Globaal preventieplan, jaaractieplan en jaarverslag

Opmaak, actueel houden en uitvoeren van een intern globaal preventie- en jaaractieplan; opmaken van een jaarverslag voor de technische inspectie.

Kerntaak 5: Veiligheid en welzijn op het werk

De preventieadviseur staat in voor de algemene veiligheid van personeel en bezoekers,  de gebouwen.

Kerntaak 6: Samenwerking en werkingsprocessen voor het eigen beleidsdomein

Efficiënt en effectief beheren van tijd, kosten, activiteiten, middelen en processen in functie van een optimale afstemming en uitvoering van de eigen werkzaamheden en opdrachten binnen het eigen beleidsdomein.

Specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Beschikken over een voor de functie relevant bachelordiploma

Beschikken over het diploma of attest van

 • preventieadviseur niveau 2
 • opleiding rampenmanagement
 • of u bent bereid zo spoedig mogelijk na de aanstelling hiertoe een opleiding aan te vatten en met succes af te ronden.

Functieprofiel

Algemene vereisten

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert.

Specifieke vereisten

De definities en niveaus van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradaties ook zijn verworven.

De definities en niveaus van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradaties ook zijn verworven.

TECHNISCHE COMPETENTIES

Niveau

Cluster

Competentie

1

2

3

 

 

 

 

 

PC-vaardigheden

Algemene PC-vaardigheden

 

X

 

 

Tekstverwerking (word)

 

X

 

 

Rekenbladen (Excel)

 

X

 

 

Presentaties (Powerpoint)

 

X

 

 

Databanken (Access)

 

X

 

 

PIM (Personal Information Manager) (Outlook)

 

 

X

 

 

 

 

 

Wetgeving en regelgeving

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de ORGANISATIE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie

 

 

X

 

 

 

 

 

Werking en middelen

Werking VAN DE organisatie

 

 

X

 

Werkmiddelen & werkmethodieken

 

 

X

 

Procedures en procesbeheer

 

 

x

 

Projectmatig werken

 

 

X

 

 

 

 

 

Management en beleid

Strategisch management

 

X

 

 

HRM-management

X

 

 

 

Financieel management

 

X

 

 

Communicatiemanagement

 

X

 

 

 

 

 

 

 

GEDRAGSCOMPETENTIES

Niveau

Cluster

Competentie

1

2

3

beheersmatige vaardigheden

SYSTEMATIEK IN HET WERK

 

 

X

 

ANALYTISCH DENKEN

 

X

 

 

CONCEPTUEEL DENKEN

 

 

X

 

 

 

 

 

informatieverwerkend gedrag

INLEVINGSVERMOGEN / SPREKEN OP NIVEAU VAN DE KLANT

 

X

 

 

 

 

 

 

Interactief gedrag

IMPACT EN INVLOED (OVERTUIGINGSKRACHT)

 

 

X

 

SAMENWERKING MET DE CLIENT / BIJDRAGEN TOT TEAMGEEST

 

 

X

 

 

 

 

 

leiderschap

LEIDING GEVEN

 

X

 

 

COACHING

 

 

X

 

 

 

 

 

Persoonsgebonden gedrag

AANPASSINGSVERMOGEN

 

X

 

 

NAUWKEURIGHEID

 

 

X

 

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

 

X

 

 

 

 

 

 

waardegebonden gedrag

STRESSBESTENDIGHEID

 

X

 

 

PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN

 

 

X

 

INITIATIEF

 

 

X

 

GERICHT OP CLIENTTEVREDENHEID

 

X

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID / ENGAGEMENT IN DE ORGANISATIE

 

 

X

 

RESPECT VOOR DE OPVATTINGEN VAN ANDEREN

 

X

 

 

RESULTAATGERICHTHEID

 

 

X

 

4.Functiewaarderingsniveau

Contacteer de personeelsdienst voor een juiste berekening.

personeelorganisatie@destelbergen.be

Niveau B met weddenschaal B1-B3

De bezoldiging vangt aan in weddenschaal B1 (min. 17.300 euro, max. 23.350 euro nog te indexeren)

 

Na 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en gunstige evaluatie bekomt men de weddenschaal B2 (min. 18.850 euro en max. 26.450 euro nog te indexeren).

Na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in B1 en B2 en gunstige evaluatie bekomt men de weddenschaal B3 (min. 19.550 euro en max. 29 150 euro nog te indexeren).

Huidige index = 1,8476

Deze jaarbedragen (voor een voltijdse betrekking) zijn exclusief het verlofgeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques (8 euro).

Contacteer de personeelsdienst voor een juiste berekening.

 

5.Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot een functie bij een bestuur moeten de kandidaten:

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

 1. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 2. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.

De medische geschiktheid van de kandidaat moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling. Medische controle van de kandidaat-personeelsleden kan alleen maar als de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, na de voorgeschreven risicoanalyse, de functie heeft uitgeroepen tot hetzij een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:

 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 2. slagen voor de selectieprocedure;
 3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is, en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid ;

Om aan de selectieprocedure te mogen deelnemen moeten de kandidaten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen voldoen aan voornoemde toelatingsvoorwaarden met uitzondering van punten 3 en 5.

Het bewijs dat zij aan de overige vereisten voldoen dient uiterlijk op de datum van de aanstelling te zijn geleverd door middel van:

- een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (voor openbaar bestuur) dat niet ouder is dan drie maanden, waarop tevens de nationaliteit is vermeld (afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats);

 

6.Examen

Voorafgaande bemerkingen.

Het bewijs dat de kandidaten aan de diplomavoorwaarde voldoen dient uiterlijk, op straf van uitsluiting van het examen, geleverd te worden op de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen.

Examenprogramma

De aanstellende overheid kan een preselectie organiseren indien zich een groot aantal kandidaten inschrijven. De preselectie zal gebeuren op basis van een screening van het CV en de motivatiebrief.

Examenprogramma

 1. Schriftelijk gedeelte (50 punten)

de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. Dit kan bestaan uit een thuisproef.

 1. Mondeling gedeelte (50 punten)

Hierbij worden de motivatie, kennis, maturiteit, communicatievaardigheden en overeenstemming met het gewenste profiel nagegaan. Tijdens het mondeling gedeelte kan op het schriftelijk gedeelte worden teruggekomen.

Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor elk schriftelijk gedeelte 50% van de punten behalen en voor elk examengedeelte (schriftelijk en mondeling) 60% van de punten behalen.

Examendata.

De examendata zijn nog niet gekend:

Solliciteer

Solliciteren tot 31/01

Lokaal bestuur Destelbergen

Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen