SHE Advisor (Preventieadviseur)

Functieprofiel

Doel van de functie

De SHE Advisor staat de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemer bij de uitvoering van hun werk. De SHE Advisor levert adviezen aan de bedrijfsleiding omtrent welzijn, veiligheid en milieu.  

Plaats in de organisatie

 1. Rapporteert hiërarchisch aan: CEO
 2. Direct Leidinggeven aan: niet van toepassing

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opmaak en opvolging van de risicoanalyse:
  • Identificeren van gevaren
  • Advies verlenen over de resultaten die voortvloeien uit het vaststellen en nader bepalen van de risico’s
  • Maatregelen voorstellen teneinde over een permanente risicoanalyse te beschikken
  • Opstellen en advies verlenen voor de uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
 • Uitvoeren van audits (veiligheid en milieu)
 • Arbeidsongevallen en Incidenten:
  • Nakijken van de factoren die arbeidsongevallen veroorzaken
  • het zoeken naar preventieve maatregelen
  • opvolging en rapportering arbeidsongevallen en incidenten
 • Analyse van de oorzaken van psychosociale risico’s op het werk en het voorstellen van maatregelen.
 • Meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk, de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid.
 • Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk
 • Advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting en over de andere elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk;
 • Advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werkplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming betreft die bestemd zijn voor de werknemers;
 • advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen:
  • het gebruik van chemische en carcinogene stoffen en preparaten en biologische agentia;
  • het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • de voorkoming van brand;
  • de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • advies verlenen over de vorming van de werknemers m.b.t. veiligheid, welzijn en milieu:
  • bij indienstneming;
  • bij een overplaatsing of verandering van functie;
  • bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel;
  • bij invoering van een nieuwe technologie;
 • voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling
 • Meewerken aan de maatregelen en de uitwerking van propaganda-middelen die worden vastgesteld door het Comité
 • Advies verstrekken aan de werkgever en aan het Comité over ieder ontwerp, maatregel of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers;
 • Zorgen voor de coördinatie en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen
 • Zorgen voor de coördinatie en de informatie inzake veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en de codex en deze, in voorkomend geval, voorleggen voor advies aan de externe dienst;
 • Opmaak van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen ingeval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • Organisatie en opvolging van dienst Eerste Hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte
 • Bijwonen en het verzekeren van het secretariaat van het Comité Veiligheid en Preventie op het Werk
 • Opstellen van de maandverslagen van de Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Wettelijke rapporten opmaken m.b.t. Milieu, oa. Jaarverslag, melding en opmaak register afvalstoffen, …
 • Opvolging van de vergunningen, zoals Milieuvergunning
 • Opbouw en opvolging van een Milieubeheerssysteem en uitvoeren audits
 • Opvolging en uitwerken alle andere opdrachten die worden opgelegd door de wet en de codex.

Competentieprofiel

Vaktechnische competenties

 1. Je beschikt over een diploma Preventieadviseur niveau 1 en hebt minimaal 3 jaar ervaring in gelijkwaardige functie
 1. Je hebt een relevante kennis van Milieu- en Welzijnswetgeving (oa. Codex, Vlarem, ,…) en volgt de ontwikkelingen hieromtrent op de voet en schoolt je voortdurend bij
 2. Je hebt een sterken kennis van Excel en een goede kennis van andere informaticatoepassingen
 3. Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en communiceert op een simpele, heldere manier en slaagt er zo in de anderen te overtuigen.
 4. Kennis van Engels, Frans en Duits is een pluspunt.

 Kerncompetenties: 

 1. Kwaliteitsvol werken: werkt efficiënt, correct en met oog voor verbetering
 2. Vooruitstrevendheid: werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de dienst
 3. Samenwerken: op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten de eigen dienst (andere diensten, projectgroepen, werkgroepen);
 4. Plannen en organiseren: zelfstandig werken, organiseren eigen werk.

Gedragscompetenties     

 1. Leiderschap:
  • Coaching
 2. Probleemoplossend gedrag
  • Organisatiesensitiviteit
  • Initiatief
  • Vasthoudendheid
 3. Beheer vaardigheden
  • Plannen en organiseren
  • Opvolging
 4. Persoonsgebonden
  • Stressbestendigheid
  • Optreden
 
Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar vacature@lag.be.

LAG Trailers NV

Kanaallaan 54, 3690 Bree