Preventieadviseur niveau 2

Belangrijkste taken:

 • De werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers adviseren en bijstaan inzake de preventie van arbeids-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s, hygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen, het milieu en het welzijn op het werk.
 • Het veiligheidsbeleid uitwerken en toepassen op de site van Drogenbos en er een veiligheidscultuur bevorderen.
 • De wettelijke opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk uitvoeren.
 • De wettelijke taken van de preventieadviseur uitvoeren in het kader van de permanente risicoanalyse, het opstellen en aanpassen van het globaal preventieplan en jaaractieplan.
 • De contacten met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk beheren.
 • Het secretariaat van het CPBW verzekeren.

Omgeving:

Besins Manufacturing Belgium (BMB) is gespecialiseerd in het produceren van geneesmiddelen en meer bepaald van hydroalcoholische gels op basis van hormonen.

De activiteiten van BMB omvatten de productie van gels en de verpakking ervan in tubes, doseerflesjes en/of sticks, de verpakking van zachte capsules op basis van hormonen en de distributie van deze producten in meer dan 100 landen.

Plaats: Drogenbos

Arbeidsrelaties: Alle departementen van de site en de klanten van de site

Rapporteert rechtstreeks aan: Directeur van de site

Ondergeschikten onder rechtstreekse controle: n.v.t.

 

Werkrooster:

40 uur per week – 1 ATV-dag per gewerkte maand – Flexibel werkrooster

 

Voornaamste verantwoordelijkheden:

‘On site’ observeren en controleren en advies geven

 • De site dagelijks bezoeken om te controleren of de HSE-normen worden toegepast.
 • Inspecties op de werkvloer en aan de werkplekken uitvoeren. Samen met arbeidsgeneeskunde bezoeken aan de werkplekken organiseren.
 • Onmiddellijk feedback geven over de veiligheid tijdens het uitvoeren van het werk.
 • Advies geven voor de uitvoering van te ondernemen acties.
 • Controleren of de vereiste acties worden opgevolgd.
 • Arbeidsongevallen en incidenten analyseren. Globaal de verschillende ongevallen die zich over een bepaalde periode hebben voorgedaan analyseren, om de hoofdoorzaken op te sporen, na te gaan of bepaalde ongevallen herhaaldelijk voorkomen, of de gebruikte uitrusting erbij betrokken is, wat de impact van een procedure is, enz. met het oog op het implementeren van preventieve maatregelen.

Bespreken en adviseren

 • Advies geven en indien nodig verbeteringen doorvoeren in het veiligheidsbeleid en het operationele SHE-veiligheidsteam betreffende het coördineren van de veiligheidsimplementatie op de site.
 • Acties voorstellen en uitvoeren om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Advies/aanbevelingen geven over de aankoop/het gebruik van gereedschap.
 • Door middel van nota’s en presentaties advies geven aan de hiërarchische lijn met betrekking tot de wetgeving ter voorkoming van arbeidsongevallen en het brandpreventiebeleid (evacuatieplan, richtlijnen en instructies).

Rapporten opstellen

 • Het rapport van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) opstellen.
 • Meewerken aan het onderzoek bij een ongeval en het rapport opstellen dat voortvloeit uit dit onderzoek.
 • De geïntegreerde maandrapporten over de SHE-situatie op de site opstellen.
 • De maand-, kwartaal- en jaarrapporten opstellen.

Medewerking verlenen aan specifieke projecten

 • Met het directiecomité specifieke thema’s, de veiligheidsstrategie en projecten bespreken.
 • Bijdragen aan het welzijnsbeleid van het bedrijf.

 

Beroepsopleiding/ervaring

Profiel: certificaat van preventieadviseur van niveau 2

Relevante ervaring in arbeidspreventie is onmisbaar.

Sector: ervaring in de farmasector of in een aanverwante sector

 

Vereiste competenties/vaardigheden:

COMPETENTIES

De werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers adviseren en bijstaan bij het toepassen van maatregelen voor de veiligheid en het welzijn van werknemers tijdens het uitvoeren van hun werk, op basis van de wetgeving en veiligheidscriteria van de Besins Groep.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

Vermogen tot analyseren. Een situatie vanuit verschilende invalshoeken onderzoeken en verbanden zoeken.

Uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren.

Vaardig zijn in intermenselijke relaties en conflictbeheer.

Integriteit. Behoedzaam en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie.

In staat zijn om medewerkers en kaderleden te motiveren om regels en procedures na te leven.

Nauwgezet en nauwkeurig werken

Zelfstandig werken

Goede (zelf)organisatie

Proactief

Flexibel

Dynamisch

Toegewijd

 

Technische kennis:

Goede kennis van de normen in de farmaceutische sector: GMP, GPP

Kennis van productiemethodes, procedures en arbeidsorganisatie

Talen: Goede beheersing van Nederlands en Frans (zowel mondeling als schriftelijk)

 

Missions Principales:

 • Conseiller et assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs en matière de prévention des risques au travail, de sécurité, de santé, d’ergonomie, d’hygiène et d’embellissement des lieux de        travail, d’environnement et de bien-être au travail.
 • Mise en œuvre de la politique et d’une culture sécurité sur le site de Drogenbos.
 • Assurer les missions légales qui incombent au Service Interne de Prévention et de Protection
 • Exécuter les tâches légales qui incombent au conseiller en prévention dans le cadre de l’analyse permanente des risques, de la rédaction et de l’adaptation du plan global de prévention et du plan d’action annuel
 • Gérer les contacts avec le service externe de prévention et de protection.
 • Assurer le secrétariat du CPPT

 

Environnement:

Besins Manufacturing Belgium est spécialisé dans le façonnage de médicaments plus particulièrement des gels hydro-alcooliques à base d’hormones.

Les activités de BMB sont la fabrication de gels et leurs conditionnements en tubes, en flacons doseurs et/ou en stick le conditionnement de capsules molles à base d’hormones et la distribution de ces produits dans plus de 100 pays.

Localisation: Drogenbos

Relations de travail: tous les départements du site et clients du site

Liens hiérarchiques : Directeur de site

Subordonnés sous contrôle direct : N/A

 

Horaire:

40 heures par semaine – 1 RTT par mois presté _ Horaire flexible

 

Responsabilités principales:

Observer et contrôler ‘on site’ et délivrer des conseils

 • Visite du site au quotidien pour vérifier l’application des normes HSE
 • Exécuter l’examen des lieux de travail et des postes de travail. Organiser la visite des lieux de travail avec la médecine du travail.
 • Donner un feedback immédiat par rapport à la sécurité pendant l’exécution du travail;
 • Donner des conseils pour l’exécution des actions à mettre en œuvre;
 • Contrôler le suivi des actions nécessaires.
 • Analyser les accidents de travail et les incidents.  Analyser de manière globale les différents accidents survenus sur une période donnée pour identifier les causes principales, la récurrence éventuelle d’accident, l’implication d’équipement, l’impact d’une procédure, et ce, afin de mettre en place des mesures préventives.

Raisonner et conseiller

 • Consulter et améliorer si nécessaire la politique de sécurité et l’équipe sécurité opérationnelle SHE concernant la coordination de la réalisation de la sécurité sur site;
 • Propose et implémente des actions pour éliminer les situations dangereuses
 • Donner des conseil/recommandations en cas d’achat/d’utilisation d’outils de travail.
 • Moyennant des notes et des présentations, donner des conseils à la ligne hiérarchique en ce qui concerne la législation de la prévention due à des accidents de travail, la politique de prévention en matière d’incendie (plan d’évacuation, indications et instructions)

Etablissement de rapports

 • Etablir le rapport du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT);
 • Assister à l’enquête lors d’un accident et établir le rapport qui en découle;
 • Etablir les rapports mensuels intégrés concernant la situation SHE sur le site.
 • Rédiger les rapports mensuels, trimestriels et annuels

Collaborer aux projets spécifiques

 • Discuter avec le CODIR concernant les thèmes spécifiques, la stratégie de sécurité et les projets.
 • Contribuer à la politique de bien-être de l’entreprise

 

Formation/expérience professionnelle:

Profil: certificat de conseiller en prévention de niveau 2

Expérience pertinente dans la prévention au travail est indispensable

Secteur d’activité: expérience en Industrie pharmaceutique ou apparentée

 

Compétences/aptitudes requises:

COMPETENCES

Conseiller et assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions relatives à la sécurité et au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail selon la législation et les critères de sécurité du groupe Besins.

APTITUDES PERSONNELLES

Capacité d’analyse. Examiner la situation sous différents angles et chercher les liens.

Excellente communication orale et écrite

Compétences interpersonnelle et gestion de conflit

Intégrité. Traiter les informations sensibles ou confidentielles avec précaution et discrétion

Capacité à motiver les collaborateurs et l’encadrement à respecter les règles et procédures.

Rigoureu(se)x et précis(e)

Autonome

Organisé(e)

Proactif(ve)

Flexible

Dynamique

Impliqué€

 

Connaissances techniques:

Bonne connaissance des référentiels de l’industrie pharmaceutique : BPF, GMP

Connaissance des méthodes de productions, des procédures et de l’organisation du travail.

Langues: Néerlandais et Français maîtrisé (oral et écrit)

 

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar vdutillieu@besins-healthcare.com.

Besins Manufacturing Belgium

Groot-Bijgaardenstraat 128, 1620 Drogenbos