Sluitstuk re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemers

Deze wet is het sluitstuk van de diverse wetgevende initiatieven (zie de 2 KB's gepubliceerd op 24/11/2016 waarvan de belangrijkste het KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft) in het kader van het re-integratietraject. 

De wet van 1978

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ondergaat hierdoor verschillende wijzigingen die meer bepaald betrekking hebben op de impact van de periode van uitvoering van het aangepast werk op de initiële arbeidsovereenkomst, op de berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk of op de verplichting voor de werkgever om het gewaarborgd loon te betalen tijdens deze periode. Deze maatregelen hebben tot doel rechtszekerheid te bieden in de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk. Door ervoor te zorgen dat er geen verzwaring van de verplichtingen wordt opgelegd, hebben deze bepalingen de ambitie om, via de creatie van een aangepast juridisch kader, mee te werken aan de bevordering van de formules van aangepast werk.

Artikel 31/1

De wet van 20 december 2016 wijzigt de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Daarin wordt een artikel 31/1 ingevoegd dat ervoor zorgt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet wordt geschorst voor een als arbeidsongeschikte erkende werknemer die tevens de toelating heeft gekregen om het werk tijdelijk te hervatten om met akkoord van de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren.

Verder zorgt dit artikel er ook voor dat de arbeidsrelatie die bestond vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk wordt behouden, ondanks de uitvoering van dit aangepast of ander werk. En de werknemer behoudt alle verworven voordelen verbonden aan de 'vorige' arbeidsrelatie.

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst

Om de zaken te formaliseren, geeft de wetgeving een aanzet met: "Voor de periode van het uitvoeren van het aangepast of ander werk kunnen de werknemer en de werkgever, als daar reden toe is, een bijlage bij de arbeidsovereenkomst afsluiten die de nadere regels bevat die ze hebben overeengekomen met betrekking tot bijvoorbeeld de volgende punten: het volume, de uurroosters, de aard, het loon en de duur van de geldigheid van de bijlage.

De bijlage eindigt onmiddellijk wanneer de werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 100, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994."

Lopend loon

In artikel 39 wordt het loon bepaald waarop de werknemer recht heeft tijdens deze periode van een aangepast of ander werk, als 'lopend loon' : "het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad op basis van zijn arbeidsovereenkomst indien hij zijn arbeidsprestaties, met akkoord van de werkgever, niet had aangepast."

Arbeidsongeschikheid

Ten slotte wordt ook het einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht als gevolg van definitieve arbeidsongeschiktheid in hoofde van de werknemer bepaald in artikel 34 : "De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd."

Deze wet heeft al een uitvoering gekregen door het KB van 28 oktober 2016 dat een nieuwe afdeling 6/1 heeft ingevoerd in het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Re-integratie op de Prenne

Op de 41ste Prenne op 7 maart 2017 in Sint-Truiden gaat er een sessie door gerelateerd aan dit onderwerp.

Hoe langer een werknemer afwezig blijft door gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans dat hij zijn werk succesvol hervat. Een onderbouwd re-integratiebeleid is een noodzaak. Het nieuwe KB re-integratietrajecten geeft hiertoe de aanzet. Zijn de eerste resultaten hoopgevend? Wat bepaalt of een traject slaagt of niet? Een stand van zaken vanuit de ervaringen van de Groep IDEWE.

09.50u. - Het KB re-integratietrajecten geargumenteerd: belangrijke accenten - Godewina Mylle, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en onderzoeksmedewerker Groep IDEWE

Meer informatie