Een arbeidsongeval tijdens telewerken?

De federale overheid legde als norm op dat iedereen (waarbij het kan) moet telewerken. Hierdoor kregen we de afgelopen dagen van heel wat leden vragen over arbeidsongevallen die thuis zouden voorvallen. Het is hoe dan ook aangeraden om elk ongeval aan te geven aan de verzekeraar.

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich thuis voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van haar/zijn arbeidsovereenkomst. In deze geldt er een weerlegbaar vermoeden dat het ongeval geacht wordt overkomen te zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het ongeval vindt plaats tijdens de werkuren van de telewerker en
  2. Het ongeval viel voor op een plaats die vermeld is als een werkplek

Dit betekent concreet dat het aangwezen is om de nodige afspraken te maken over de wijze waarop telewerk kan verricht worden. Deze afspraken worden omwille van bewijslast best schriftelijk vastgelegd worden.

De schriftelijke afspraak kan bewezen worden met een telewerkovereenkomst of met enig ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat.

We raden jullie dan ook aan om indien er enkel mondelinge communicatie is gebeurd deze alsnog op schriftelijke/digitale wijze te herhalen.

Dat geldt eveneens in het geval van telewerk na de huidige crisis. Als er in de schriftelijke afspraken geen adres(sen) van telewerk worden benoemd, bepaalt de wetgeving dat er een vermoeden is voor de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd.

De telewerker is bovendien ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, alsook op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd.

Deze bepalingen worden geregeld door de artikelen 25 tem 27 van de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.