Organisatie EHBO-opleidingen tijdens corona

Hoe zit het met opleidingen eerste hulp op het werk tijdens de pandemie?  Zowel inhoudelijk als praktisch stelde FOD WASO aanpassingen voor.

Theoretisch gedeelte

Tijdens de periode van de pandemie kan het theoretisch gedeelte van de opleiding gegeven worden:

  • Via videoconferentie 
  • Via e-learning, onder de volgende voorwaarden:
    • De inhoud van de e-learning moet voldoen aan de wettelijke doelstellingen
    • De tijd die aan de e-learning wordt besteed, moet voldoen aan de wettelijke voorschriften over de duur van de opleiding
    • Het effectief volgen van alle modules van de e-learning door de cursist moet kunnen gecontroleerd worden.

Extra module COVID-19

Tijdens de periode van de pandemie is het aangewezen een module aan de opleiding toe te voegen over de risico’s van COVID-19 en de maatregelen die de hulpverlener moet respecteren wanneer hij een slachtoffer de eerste hulp toedient.

Het toedienen van de eerste hulp moet gebeuren overeenkomstig de aanbevelingen van de ERC-BRC, alsook het algemene schema waarnaar de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan verwijst op pagina 33. Dit schema toont dat de hulpverlener in bepaalde hypothesen vanop afstand moet tussenkomen.

Mogen de praktijklessen fysiek plaatsvinden?

De praktijklessen vereisen dat minstens een gedeelte plaatsvindt in fysieke aanwezigheid van de cursisten.

Gelet op het principe van het verplicht telethuiswerk, is het sterk aangeraden om de organisatie van de praktijklessen zoveel mogelijk uit te stellen.

In elk geval is het noodzakelijk om de praktijklessen in fysieke aanwezigheid van de cursisten te beperken tot het strikt noodzakelijke: de reanimatie, de verplaatsing en evacuatie van slachtoffers en de verbandleer. De andere praktische aspecten (bijvoorbeeld het controleren van de vitale functies, het contacteren van de hulpdiensten, het opheffen van een obstructie, …) kunnen door middel van het uitleggen van casussen via videoconferentie worden gedemonstreerd.

Bij de organisatie van de praktijklessen in fysieke aanwezigheid van de cursisten moeten de nodige preventiemaatregelen getroffen worden (social distancing, hygiëne, ventilatie, …) en is het dragen van een mondmasker verplicht. Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. 

Wat het nemen van organisatorische maatregelen betreft (aantal deelnemers, circulatieplan, indeling van de ruimte, ter beschikking stelling van beschermingsmiddelen, …), moeten de instellingen de maatregelen respecteren die opgenomen zijn in de generieke gids  om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan of moeten ze andere passende maatregelen treffen die minstens een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

Bijscholing uitstellen, kan dat?

De regelgeving laat toe om de bijscholing te volgen binnen een termijn van maximum een jaar na de datum waarop deze bijscholing moest worden gevolgd. Dit betekent dat de bijscholing voor het jaar 2020, die nog niet werd gevolgd, in 2021 mag ingehaald worden op voorwaarde dat de vermelde termijn van een jaar wordt gerespecteerd.

In dat geval wordt er in 2021 bij voorkeur tweemaal een bijscholing gevolgd: ofwel 8 uur in één keer, ofwel twee maal 4 uur. Op die manier zijn de hulpverleners in orde voor zowel 2020 als 2021. Hoewel dit niet verboden is, is het namelijk niet de bedoeling om ook de bijscholing voor het jaar 2021 met een jaar uit te stellen.

De bijscholing voor het jaar 2020 (indien deze nog moet ingehaald worden) en voor het jaar 2021 kan op één van de volgende manieren gevolgd worden:

1. Een bijscholing volledig op afstand

Zolang de maatregel van het verplicht telethuiswerk van toepassing blijft, moet de bijscholing in principe op afstand gevolgd worden (dus zonder praktijkoefeningen in fysieke aanwezigheid van de cursisten) aan de hand van applicaties zoals Skype, Zoom, Teams, … of aan de hand van een e-learning. Het online plaatsen van een PowerPointpresentatie stemt niet overeen met een e-learning.

2. Een bijscholing met beperkte fysieke aanwezigheid van de cursisten

Het is ook mogelijk om het theoretisch gedeelte (2 uur) van de bijscholing volledig aan de hand van applicaties zoals Skype, Zoom, Teams, … of aan de hand van een e-learning te geven, en het praktijkgedeelte van deze bijscholing op te splitsen in enerzijds een deel dat op afstand wordt gegeven (1 uur – Skype, Zoom, Teams, … niet via e-learning) en anderzijds een deel dat in fysieke aanwezigheid van de cursisten wordt gegeven (1 uur). De fysieke praktijkles van 1 uur moet zich dan beperken tot het strikt noodzakelijke: de reanimatie, de verplaatsing en evacuatie van slachtoffers en de verbandleer. Deze optie is voornamelijk bedoeld voor de ondernemingen waar hulpverleners fysiek aanwezig moeten zijn gedurende de periode van het verplichte telethuiswerk.

3. Een bijscholing in fysieke aanwezigheid van de cursisten

Van zodra het telethuiswerk niet meer verplicht is, kan er een bijscholing gevolgd worden die volledig plaatsvindt in fysieke aanwezigheid van de cursisten. Bij de organisatie van de praktijklessen in (gedeeltelijk) fysieke aanwezigheid van de cursisten moeten de nodige preventiemaatregelen getroffen worden (social distancing, hygiëne, ventilatie, …) en is het dragen van een mondmasker verplicht. Hieruit volgt dat rechtstreekse manipulaties niet mogen uitgevoerd worden tussen de cursisten onderling. 

Meer informatie

? Vragen en antwoorden coronavirus | website FOD WASO 

[Bron: FOD WASO]