Ontwerp KB wijziging KB Basisnormen Brand

Op Europees niveau werd een ontwerptekst voorgelegd tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. Dit ontwerp van koninklijk besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor parkings, voor stookplaatsen en voor het brandgedrag van gevels.

Wat wijzigt er?

Het besluit strekt tot aanpassing van de voorschriften in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. Deze voorschriften regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen.

 • In het ontwerp is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van parkings en het brandgedrag van gevels.
 • Brandveiligheidsnormen voor stookafdelingen, brandstofopslagruimtes en schoorstenen werden expliciet opgenomen in de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994.
 • Voorts zijn er ook wijzigingen van de voorschriften voor liften, brandwerende deuren, daken, houten terrassen, afstand tussen gevels, verlaagde plafonds, duplexen en triplexen, binnentrappenhuizen, de af te leggen weg naar een uitgang, de evacuatieweg op een evacuatieniveau, de afstand tussen trappenhuizen, technische lokalen en brandbestrijdingsmiddelen.
 • De overige artikelen bevatten diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken.

Beknopte toelichting

De wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 hebben onder meer tot doel :

 • het beperken brandvoortplanting via de gevel
 • de wijziging in de risico’s van voertuigbranden in ondergrondse parkeergarages
 • het toelaten van machinekamerloze liften overeenkomstig de Europese liftenrichtlijn
 • het laten gelden van de Europese klasseringen voor brandwerende deuren
 • het voorzien van een mogelijkheid om classificatierapporten of technische goedkeuringen te gebruiken om het brandgedrag van de volledige dakopbouw aan te tonen
 • het verzekeren van een gelijkwaardig veiligheidsniveau voor houten terrassen die op daken zijn geplaatst
 • het beperken van brandoverslag van de ene naar de andere gevel
 • het verduidelijken van de geldende voorschriften voor de verticale schermen die het verlaagd plafond opdelen in verschillende volumes
 • het toepassen van bij brand zelfsluitende deuren
 • het versoepelen van de regels voor duplexen en triplexen voor de kleinere appartementen
 • het toelaten om ook in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten
 • het verduidelijken dat een verbinding met een ander compartiment geen uitgang is
 • het beperken van de strengere voorschriften tot de evacuatiewegen die trappenhuizen verbinden met de openbare weg
 • het opheffen van de minimale afstand tussen de toegangen tot de trappenhuizen
 • het opheffen van het vereiste om een sas te voorzien voor kleinere technische compartimenten
 • het verlenen van een ruimere bevoegdheid aan de brandweer om de voorschriften voor brandbestrijdingsmiddelen te bepalen.

Meer informatie

[Bron: Europese Commissie]