Arbeidsongevallen bij ambtenaren

  • 25/07/2022

Medex bestudeerde de arbeidsongevallen bij ambtenaren van de publieke sector tijdens de periode 2016-2020. De studie behandelt verschillende aspecten, zoals de evolutie tijdens deze 5 jaren, de kenmerken van de slachtoffers, de procedure, de rol van Medex en de medische kosten die gepaard gaan met een arbeidsongeval.

Belangrijkste conclusies

Aantal en evolutie

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 41.000 aangiften van een arbeidsongeval gedaan. De licht stijgende tendens vanaf 2016 kende een piek in het jaar 2019. De COVID-19-pandemie zorgde voor een sterke daling in 2020. De verhouding ongevallen op het werk / ongevallen op de weg naar en van het werk bedraagt 75/25 in 2019. De ongevallen op de weg naar en van het werk kennen een algemene stijging zowel qua aantal als verhoudingsgewijs.

Van de aangegeven arbeidsongevallen werd 92,5% als dusdanig erkend door de werkgever.

Seizoensgebonden verschijnselen spelen een belangrijke rol in het aandeel van arbeidsongevallen. In de zomer heeft het onderwijs vakantie, waardoor er minder arbeidsongevallen worden aangegeven, en in de winter zijn er door de weersomstandigheden meer ongevallen op de weg naar en van het werk. Uitzonderlijke gebeurtenissen leiden ook tot meer arbeidsongevallen, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen.

Kenmerken van de slachtoffers

Vrouwen kenden meer arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk, terwijl ongevallen op het werk vaker voorkwamen bij mannen. De verdeling volgens leeftijd bleef in de loop der jaren stabiel.

Letsels en arbeidsongeschiktheid

De meest voorkomende letsels zijn oppervlakkige wonden en ontwrichtingen. De grote meerderheid van de arbeidsongevallen (80%) kent een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen en wordt geconsolideerd via een genezingsattest, ingevuld door de arts van het slachtoffer en dus zonder medisch onderzoek door Medex.

Slechts 7% van de ongevallen leidt tot een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Bron: Beswic